تراب پناهپوری

عضو ( دوره پنجم ) شورای اسلامی شهر نقنه

نام و نام خانوادگی : تراب پناهپوری

مدرک تحصیلی: دیپلم

دوران عضویت در شورا: از 1/6/1396 تا 29/5/1400

زمان حضور : یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17 الی 20

عبدالرضا آقابابا

عضو ( دوره پنجم ) شورای اسلامی شهر نقنه

نام و نام خانوادگی :عبدارضا آقابابا

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت

دوران عضویت در شورا:از 23/4/1398 تا 29/5/1400

زمان حضور :یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17 الی 20

Untitled-a1

عضو ( دوره پنجم ) شورای اسلامی شهر نقنه

نام و نام خانوادگی :فاطمه سیفی پور

مدرک تحصیلی: –

دوران عضویت در شورا: –

زمان حضور :

Untizztled-1

عضو ( دوره پنجم ) شورای اسلامی شهر نقنه

نام و نام خانوادگی :محمد رضا فرهادی

مدرک تحصیلی:لیسانس کشاورزی

دوران عضویت در شورا:از 1/6/1396 تا 29/5/1400

زمان حضور : یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17 الی 20

Untitled-1

عضو ( دوره پنجم ) شورای اسلامی شهر نقنه

نام و نام خانوادگی :مجید شیرازی

مدرک تحصیلی: –

دوران عضویت در شورا:

زمان حضور : –