عملیات برف روبی معابر شهر نقنه

به گزارش روابط عمومی شهرداری نقنه

همزمان با بارش سنگین برف، برف روبی معابر شهری با اکیپ خدمات شهری شهرداری با استفاده از 4 دستگاه آغاز شد.

و تمام معابر اصلی و فرعی شهرداری پاکسازی ، و شن و نمک پاشی گردید.

  

کد خبر: 669 شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱