شهرداران سابق

توضیحات مدت خدمت تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت شهردار ردیف
شهردار 7 سال و 5 ماه 18/1/93 14/8/86 ابوالقاسم طهماسبی 1
شهردار 1 سال 9 ماه 14/10/94 18/1/93 مهدی غفاری 2
سرپرست شهرداری 5/3 ماه 29/1/95 14/10/94 علیرضا ملک پور 3
شهردار   20/7/96 29/1/95 سیروس حاتمی 4
سرپرست شهرداری   26/11/96 20/7/96 علیرضا ملک پور 5
شهردار   28/12/98 26/11/96 انوشیروان بهرامی 6
شهردار   تاکنون 28/12/98 علیرضا ملک پور 7

کد خبر: 20 دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹