آرش فرهادی

پست سازمانی – شغل

حسابدار و جمعدار اموال

اکبر سنائی زاده

پست سازمانی – شغل

کارشناس عمران و سرمایه گذاری

رحمان پرویزی

پست سازمانی – شغل

کارشناس درآمد

روح اله ملک پور

پست سازمانی – شغل

کارپرداز

زهرا عباسیانی

پست سازمانی – شغل

کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه

سعید امیری

پست سازمانی – شغل

حسابدار و مامور وصول

سمیه پناهپوری

پست سازمانی – شغل

کارشناس حقوقی

سید مسیب غفاری

پست سازمانی – شغل

کارشناس خدمات شهری

شهناز رفیعی مفرد

پست سازمانی – شغل

مسئول امور سرمایه انسانی

مجتبی طهماسبی

پست سازمانی – شغل

مسئول امور مالی

محسن مسلمی

پست سازمانی – شغل

کارشناس معماری و شهرسازی

معصومه ملک پور

پست سازمانی – شغل

کارشناس پیگیری